Zásady ochrany soukromí na internetu

Tyto Zásady ochrany soukromí na internetu („Zásady“) popisují, jakým způsobem společnost Envilope s.r.o. („Envilope“, „my“ nebo „nás“) používá a zveřejňuje údaje shromažďované o Vás (Vaše „osobní údaje“), když navštěvujete tyto internetové stránky („Stránka“ nebo „Stránky“) nebo když nás kontaktujete za použití informací na ní uvedených. Zásady také dále popisují, jak používáme Vaše osobní údaje, které získáme při vyřízení poptávky a nákupu zboží.

Stránka Vám může umožnit nakupovat produkty a služby nebo na takové produkty a služby vyžádat cenové nabídky. Některé z těchto produktů a/nebo služeb jsou poskytovány obchodními partnery - dodavateli, kteří mohou za účelem splnění Vašich přání a požadavků také shromažďovat Vaše osobní údaje. Naši partneři budou používat jimi shromažďované osobní údaje v souladu s jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů nebo v souladu s informacemi, které Vám při jejich shromažďování poskytli.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům:

 • společnostem nebo jiným organizacím, které jsme využili k poskytnutí našich služeb, jako jsou např. webhostingové společnosti, doručovatelé poštovních zásilek, poskytovatelé analytických služeb, organizátoři společenských a jiných událostí a poskytovatelé informačních technologií;
 • společnostem a jiným organizacím, u kterých jste nás o sdílení Vašich osobních údajů požádali nebo kde jste s tímto sdílením souhlasili;
 • dalším partnerům, je-li to třeba k tomu, aby Vám byly poskytnuty produkt či služba;
 • odborným poradcům;
 • jakýmkoliv právo vykonávajícím orgánům, soudům, dozorovým orgánům, státním orgánům nebo jiným třetím stranám, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností nebo jinou ochranu našich práv, práv jakýchkoliv třetích stran nebo osobní bezpečnosti jednotlivců, nebo za účelem detekce, prevence nebo jiného řešení podvodů či bezpečnostních incidentů; nebo
 • jakýmkoliv třetím stranám, které nakoupí nebo na které převedeme veškerá naše aktiva a podnikání nebo jejich podstatnou část. V případě, že k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměření úsilí k tomu, abychom zajistili, že entita, na kterou budou Vaše osobní údaje převedeny, je bude užívat způsobem, který odpovídá těmto Zásadám.

Předávání Vašich osobních údajů do zahraničí

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s českým právem na ochranu osobních údajů a mohou být předávány jak do zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“), tak mimo EHP (a to včetně USA). Při předávání Vašich osobních údajů mimo EHP se zavazujeme v souladu s našimi právními povinnostmi zavést vhodná bezpečnostní opatření zajišťující dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů, a to bez ohledu na zemi, do které jsou předávány. Tato bezpečnostní opatření mohou zahrnovat smluvní záruky dané třetími stranami, kterým byl umožněn přístup k Vašim osobním údajům, že Vaše osobní údaje budou podléhat ochraně, která svým standardem odpovídá standardu v EHP. Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jakým způsobem chrání Envilope Vaše osobní údaje při předávání mimo EHP, kontaktuje nás prosím na adrese uvedené níže.

Jaké osobní údaje budou užívány

Envilope na Stránce shromažďuje Vaše osobní údaje když:

vyplníte formulář (např. při registraci účtu nebo při žádosti o nabídku zboží či služeb); a
automaticky s využitím cookies a obdobných technologií. O této problematice se můžete dozvědět více na adrese http://www.envilope.cz/cookies.

Prostřednictvím Stránky nám můžete poskytnout zejména následující osobní údaje:

 • Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (jako je Vaše adresa, telefonní číslo(a) a e-mailová adresa) a informace o Vašem podnikání nebo zaměstnavateli v případě, že jednáte v rámci své obchodní pozice;
 • informace o stavbě;
 • produkty a služby, o které máte zájem; a
 • Vaše komunikační a marketingové preference.

Kromě toho:

 • shromažďujeme Vaše osobní údaje v případě, že nás kontaktuje prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na Stránce (např. si ponecháme záznam informací, které nám poskytnete v případě, že nám napíšete nebo kontaktujete zákaznické centrum);
 • můžeme kombinovat informace, které o Vás máme s informacemi o Vás, Vašem socioekonomickém a sociodemografickém statusu, online identifikátorech a aktuálních kontaktních údajích od třetích stran, jako jsou např. marketingové agentury; a
 • shromažďujeme data o stavbě a uchováváme záznam provedených prací a dodaných materiálů v případech, kdy zajišťujeme realizaci zakázky.

Jak budou Vaše osobní údaje užívány

Námi shromážděné osobní údaje ze Stránky používáme k:

 • plnění Vašich žádostí (např. k vytvoření Vašeho Envilope účtu nebo umožnění Vám objednat si schůzku nebo technické poradenství);
 • správě a zlepšování našeho obchodního modelu a vztahů s Vámi;
 • řešení Vašich dotazů;
 • provádění výzkumů;
 • zasílání Vám marketingových materiálů v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi;
 • plnění našich právních a regulatorních povinností, reakcím na probíhající řízení a žádosti o informace od státních orgánů nebo jiných třetích stran, a prevenci trestné činnosti a podvodů a jejich odhalování, nebo chránění Vašich, našich či cizích práv; a
 • provozování Stránky, její personalizaci pro Vás, a porozumění jak je Stránka užívána za účelem jejího dalšího zlepšování.

Můžeme kombinovat a analyzovat Vaše osobní údaje, abychom:

 • lépe porozuměli našim produktům, procesům, službám a marketingovým a obchodním strategiím a mohli je dále rozvíjet a zlepšovat;
 • personalizovali naše produkty a služby směrem k Vám;
 • našim zákazníkům lépe porozuměli; a
 • spravovali a zlepšovali náš vztah s Vámi.
 • Uvedené může zahrnovat např. informování o naší distribuční strategii, hodnocení účinnosti našeho marketingu a zákaznických služeb, provádění tržních analýz a identifikaci produktů nebo služeb, které by pro Vás mohly být zajímavé, a dále kontaktování Vás za účelem informování o těchto produktech a službách.

Ujišťujeme Vás, že komunikace, kterou Vám zasíláme, a naše interakce s Vámi je v maximálním možném rozsahu personalizována přímo pro Vás. Z tohoto důvodu můžeme příležitostně užívat informace o Vás získané od třetích osob (viz část Jaké osobní údaje budou užívány výše) za účelem pomoci nám s určením, jaké produkty a služby Envilope by pro Vás mohly být zajímavé. Následně Vám můžeme v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi zasílat informace o produktech a službách nebo použít informace, které o Vás máme k informování našich zákaznických center pro případ, že byste je kontaktovali. Můžeme rovněž spolupracovat se třetími stranami, abychom Vám na sociálních sítích zobrazovali na míru přizpůsobenou reklamu nebo, dáte-li souhlas s používáním cookies, i v případě prohlížení jiných internetových stránek (více informací naleznete v Envilope cookies guide). Informace o tom, jak zabránit zasílání reklamních materiálů z naší strany, naleznete níže v sekci Vaše práva.

Vaše osobní údaje uchováváme v identifikovatelné podobě tak dlouho, jak je nezbytně nutné pro plnění účelů, pro které byly shromážděny, a, je-li to nutné, k dodržování příslušných zákonných povinností. To obecně znamená uchovávání Vašich osobních údajů po dobu platnosti alespoň jedné z následujících podmínek:

 • Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány pro poskytování služeb, které jste si vyžádali;
 • Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány za účelem ochrany našich práv nebo majetku (zpravidla po dobu příslušné promlčecí lhůty); nebo
 • příslušné právní předpisy nebo nařízení v jiných případech vyžadují uchovávání Vašich osobních údajů.
 • Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány

Existují různé zákonné důvody, na jejichž základě budeme Vaše osobní údaje užívat, přičemž shromažďovat a užívat Vaše osobní údaje budeme v následujících situacích:

 • bude-li užívání Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo smluv, jejichž jste stranou, nebo podniknutí kroků, které jste před uzavřením smlouvy vyžadovali. Tyto smlouvy mohou například zahrnovat podmínky, na základě kterých se účastníte soutěží nebo uzavíráte dohody o servisních produktech;
 • v situacích, kdy je užívání Vašich osobních údajů v souladu s našimi oprávněnými zájmy nebo oprávněnými zájmy organizace, se kterou jsme Vaše osobní údaje sdíleli, a zajistili jsme, že Vaše osobní údaje a Vaše práva ve vztahu k těmto údajům jsou chráněna. Na tento zákonný důvod se můžeme spolehnout např. v případě, že my a/nebo jiná společnost ze Skupiny Envilope užívá Vaše osobní údaje aby: porozuměla a zlepšovala naše (anebo své) produkty, služby a/nebo obchodní či marketingové strategie; pro výzkumné účely; pro správu a zlepšování vztahu s Vámi a administrativní účely; pro usnadnění zjištění jaké informace, produkty a služby by Vás mohly s největší pravděpodobností zajímat, a proto, abychom Vám zasílali informace, nabídky a zobrazovali online reklamy na takové produkty nebo služby; proto, abychom zajistili, že Vaše zážitky s našimi produkty a službami budou co nejvíce odpovídat Vašim potřebám; zajištění toho, že naše produkty a služby jsou poskytovány a užívány v souladu s právem a podmínkami se na ně vztahujícími; a, je-li to nezbytné, pro ochranu našich nebo cizích práv nebo majetku nebo jiného odhalování podvodů či bezpečnostních incidentů;
 • v situacích, kdy věříme, že je nezbytné užívat Vaše osobní údaje pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností, jimž podléháme;
 • ve výjimečných případech, kdy věříme, že je to nezbytné pro ochranu bezpečnosti nebo životně důležitých zájmů jiných osob;
 • tam, kde máme Váš souhlas. Na Váš souhlas se budeme spoléhat např. v případě sbírání technických informací, jako jsou data z cookies a obdobných technologií, jak blíže popisujeme v Envilope cookies guide a dále pro účely zasílání Vám reklamních sdělení e-mailem nebo SMS zprávami. V případech, kdy užíváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, jste oprávněni Váš souhlas kdykoliv odvolat. Podrobnosti viz část Vaše práva těchto Zásad.

Vaše práva

Jako jednotlivec máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, a za jakými účely, jakož i na přístup k těmto údajům a provedení jejich nezbytných oprav. V některých případech máte rovněž právo vznášet námitky proti našemu užívání Vašich osobních údajů, požadovat po nás omezení rozsahu zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů, nebo požadovat, aby Vám byly Vaše osobní údaje poskytnuty v běžně využívaném elektronickém formátu, abyste je mohli sdílet s jinými organizacemi.

V případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu (viz část nazvaná Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány), máte právo Váš souhlas kdykoliv odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Vynaložíme veškeré praktické a možné úsilí k tomu, abychom respektovali Vaše přání. I přesto může této naší snaze bránit příslušná legislativa, a to zejména s ohledem na bezpečnostní pravidla nebo finanční regulaci.

Pokud jste dali společnosti Envilope souhlas se zasíláním reklamních a marketingových sdělení, můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud si přejete přestat dostávat reklamní a marketingová sdělení od Envilope, napište na adresu:

Envilope s.r.o.
Bohunická cesta 775/8, 664 48 Moravany

Nebo na e-mail: info@envilope.cz

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se užívání Vašich osobních údajů společností Envilope, nebo chcete získat přístup k údajům, které o Vás Envilope uchovává, nebo chcete ve vztahu k Vašim osobním údajům využít jakékoliv právo uvedené výše, napište na adresu: Envilope s.r.o., Bohunická cesta 775/8, 664 48 Moravany, nebo na e-mail: info@envilope.cz

Budete-li mít jakoukoliv stížnost týkající se způsobu, jakým Envilope nakládá s Vašimi osobními údaji, doufáme, že v první řadě kontaktujete přímo nás. Se stížností se nicméně můžete taktéž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým úřadem ochrany osobních údajů v České republice.

Jiné internetové stránky a sociální sítě

Stránka může obsahovat odkazy na další internetové stránky nepodléhající naší kontrole a nespadající do působnosti těchto Zásad. Pokud prostřednictvím těchto odkazů vstoupíte na další internetové stránky, mohou od Vás jejich provozovatelé sbírat údaje, které budou používat v souladu s jejich vlastními zásadami, přičemž tyto se mohou od našich Zásad odlišovat.

Stránka Vám může taktéž poskytnout příležitost sdílet nebo sledovat informace o Envilope, Stránce nebo dostupných produktech a/nebo službách prostřednictvím sociálních sítí provozovaných třetími stranami (např. prostřednictvím odkazů „sdílej“, „like“, „follow“).

Tuto funkci nabízíme za účelem zvyšování zájmu o Stránku mezi uživateli Vašich sociálních sítí, a abychom Vám umožnili sdílet s Vašimi kontakty nebo s nimi sledovat názory, zprávy a doporučení ze Stránky. V každém případě byste měli mít na paměti, že sdílení osobních údajů prostřednictvím sociálních sítí může vyústit v jejich shromažďování provozovatelem sítě a v jejich veřejnou dostupnost, a to i prostřednictvím internetových vyhledávačů.

Za účelem pochopení jejich zásad ochrany osobních údajů byste si vždy měli přečíst příslušné zásady a informace všech internetových stránek, které navštěvujete, nebo sociálních sítí, prostřednictvím kterých osobních údaje sdílíte.

Na určitých částech této webové stránky mohou být návštěvníci nasměrováni k použití nástroje Google reCAPTCHA, aby bylo možné provést kontrolu integrity dat, aby se zajistilo, že web robot nebude používat určité webové funkce. Společnost Google shromažďuje informace o hardwaru a softwaru, například o datech zařízení a aplikacích, aby mohla provádět kontroly integrity dat.

Společnost Google je nezávisle vlastněna a provozována a údaje sbírané společností Google podléhají jejich zásadám ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si prohlédli zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese http://www.google.com/privacy.html a zásady společnosti Google „Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají naše služby“ umístěných na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/, abyste pochopili, jak jsou data shromažďována, používána a sdílena.

Změny těchto Zásad

Tyto Zásady můžeme příležitostně měnit. V případech, kdy budou mít změny zásadní vliv na povahu zpracování Vašich osobních údajů, oznámíme Vám je Vaším přímým oslovením nebo prostřednictvím Stránky dostatečně nápadným upozorněním. Pokud s takovými změnami nesouhlasíte, Stránku již dále, prosím, nevyužívejte.

Jsme společnost Envilope s.r.o., Bohunická cesta 775/8, 664 48 Moravany, IČO: 08401811, Zapsaná v OR: Krajský soud v Brně, C 113329.